veruce.cz

Pět kamenů

Jeho ruce ji chytly za zápěstí. Pevný stisk a dotek chladné kůže způsobil, že se zachvěla, ačkoli bylo teplo, Slunce stálo vysoko na obloze a po sytě modrém nebi neplul jediný mrak. Zatímco ji po zádech přeběhl mráz, snažila se sama sebe přesvědčit, že nemá strach. Věděla, že pokud se to nepovede, nikdy už to nebude jako dřív, dokonce to bude horší a marně bude volat Tombanu, aby ji vzala do svého háje mrtvých. I za to riziko to ale stálo. Tohle bylo tak strašné, že by to déle nevydržela. Copak existuje něco horšího?

Uniklo jí sotva slyšitelné syknutí bolestí. Už to přestane! Ta nadějná myšlenka donutila její mysl i tělo ke klidu. Upřela svůj zrak na muže, který ji držel. Kápi měl posazenou na hlavě tak, že jeho jasně zelené oči byly vidět stejně jako celý obličej. Rysy jeho obličeje byly tvrdé, tvář mu lemovaly světle hnědé vousy spletené do 2 krátkých copánků pod bradou. Vlasy zakrývala kápě, ale barvou odpovídaly vousům a sahaly muži po lopatky. Typický představitel mágů Země. Černou kutnu zdobily na rukávech a lemech zelené výšivky ornamentů, na zádech velký strom – lípa. Za ním stálo několik postav oblečených do hnědých kuten vyšívaných bílou nití, ale jen na rukávech. Kdyby se otočila, viděla by, že spolu s dalšími tvoří kruh okolo nich. Uvnitř toho kruhu, v cípech pergamenu vyrytého do písčité země, stálo 5 postav v černém – jeden z nich naproti ní… Ostatní měli na kutnách vyšité ornamenty – jeden červenou nití a na zádech v rukou v plamenech, druhý bílou nití vír, další modrou modré čáry symbolizující déšť a poslední fialovou nití 5 oválů, což byl znak pro 5 kamenů, jejichž pomocí bohové stvořili svět. Ona stála v úplném středu.

Pevně zavřela na pár okamžiků víčka a stiskla zuby, aby ji neuniklo další bolestné zasténání. Když je znovu otevřela, pochopila z výrazu mágovy tváře, že nastal čas. Pomalu přikývla, že je připravená. K muži přikulhal stařec, opíral se o hůl, vyřezávanou s hlavou Navela – nejvyššího boha. “Bohové nechť žehnají tomuto činu,” zasípal a pohlédl přímo na ni, na svoji druhou nejmladší dceru, která se narodila teprve před 22 léty. “Roleni…,” víc neřekl, sklonil hlavu a zmizel za muži v kruhu. Dívala se za ním a věděla, na co myslí. Pokud se to nepovede… Ne! Uklidnila se a pohlédla muži v černém do očí.

Muž v kápi jí stiskl dlaně pevněji, sklonil hlavu a začal mumlat slova motlitby k bohům země. Roleni měla zavřené oči a soustředila se jen na magickou sílu, která se ve vzduchu začala vytvářet. Už hned ze začátku jí mělo být jasné, že se děje něco nepatřičného. Vlákna magie země, která spojovala normální smrtelníka – tedy člověka neobdařeného žádnými zvláštními schopnostmi – se zemskými bohy a na myšlenkovém toku jej seznamovala s jejich vůlí, rušilo něco nepatřičného. Ze začátku to bylo jen zdánlivé a tiché syčení, které během několika okamžiků zmizelo. Mág Země ji pustil a zdvihl ruce k lípě – matce všech stromů, která se tyčila za ním nad třetinou zúčastněných. Dál mumlal slova, kterým teď ale už nikdo krom příslušníků jeho řádu nerozuměl. Starý jazyk byl zachován pouze v dorozumívání se s bohy a nikdo jiný než mágové jej nepoužíval již celá staletí. Mohutný strom se jako na povel sklonil několika větvemi na mágovy dlaně, poté se narovnal a dál nehybně stál.

Muž se poté otočil zpět do kruhu, poklekl a Roleni pokynul mág Ohně, který ji chytil za ruce stejně pevně jako muž před ním. Sklonil hlavu a začal mumlat motlitbu k bohům ohně. Rušení se objevilo znovu a silněji. Neuměla jej k ničemu připodobnit. Nikdo jiný jej očividně neslyšel, mágové by jej museli přece cítit. Nebo to snad patřilo k obřadu? Pochybovala o tom, ale magické schopnosti neměla, tudíž to nemohla posoudit. Snad vědí, co dělají, řekla si nakonec a opět úplně zklidnila svou mysl. Mág domluvil srozumitelným jazykem, otočil se ke kruhu a pozvedl ruce. Během odříkávání slov ve Starém jazyce se mu v dlaních objevily hořící koule, které poslal přes hlavy zúčastněných na hranici za nimi. Dřevo vzplálo a okamžik na to i obětina v podobě mrtvého kůzlete. Poté se muž otočil a poklekl.

Mág Větru ji pokynul stejně jako předtím mág Ohně a i on začal pronášet slova k božstvu větru. Rušení se objevilo ještě silněji a tentokrát už chvílemi přehlušilo i mágův hlas. Tohle přece není normální, honilo se jí hlavou a začala se bát, jak to dopadne. Nesmí teď myslet na nic jiného, předtím ji důrazně varovali. Své soustředění tak všemi silami navedla na obřad a snažila se zachytit alespoň nějaké vlákno magie, kterých by okolo nich měla být pořádná síť. Kdyby ovšem byla na jejím místě čarodějka, cítila by nejen vlákna a strukturu tvořené sítě, ale i díry v ní a věděla by, že mágové okolo vědí, co je ono rušení zač – síla, která v síti trhala vlákna a ničila ji tak. Taky by ale věděla, že odsud už není cesty zpět a musí být dokonáno, co započato jest, jak praví jedno z nejdůležitějších zákonů mágů. Nedodržení by znamenalo nejen smrt člověka uprostřed, ale i ztrátu energie nebo dokonce části schopností pěti hlavních mágů. Kdyby byť tušila, co je doopravdy v sázce, bála by se daleko víc. Mág Větru se otočil, zdvihl ruce stejně jako mág Ohně a na jeho povel se zvedl vítr, který čechral vlasy všem, kdo je neměli svázané. Vítr sílil. Ve chvíli, kdy dosáhl takové intenzity, že měli všichni co dělat, aby se udrželi na místě, jej mág stáhl k sobě a na okamžik zmizel ve víru. Chvíli na to už foukal slabý vánek jako předtím, mág se otočil zpět do kruhu, poklekl a Roleni pokynul předposlední muž.

Mág vody začal odříkávat motlitbu k vodním bohům, ale mladá žena ji kvůli rušení už neslyšela. Prskání, sykot, chrapot a šepot se ozývaly tak hlasitě, že už si byla takřka jistá tím, že nemá s obřadem nic společného. Vysoký hlas, který znenadání zaječel, jí rval uši, a ona si je bezděčně přikryla. Vytrhla se tak mágovi, který na ni pohlédl se smířeným výrazem. Věděl od počátku stejně jako ostatní, že k tomu dojde. Svou část musel ale dokončit, proto mumlal slova ve Starém jazyce, která měla dívku ochránit alespoň na chvíli, a hned na to slova na obranu, která měla zakrýt ty největší trhliny sítě. Ostatní mágové se k němu přidali. Ačkoli to bylo nebezpečné upuštění od standardního postupu, poznali, že bez zásahu by Roleni dlouho nevydržela. Síla, která se drala skrze jejich síť, by ji brzy napadla. Jednalo se o bytost, která vznikla pokřivenou magií, a snažila se k dívce dostat již několik let. V průběhu posledních měsíců jí způsobovala obrovské bolesti, zejména uší, hlavy a pravého ramene, které se staly nesnesitelnými. Pomoci jiné nebylo. Se svou rodinou vyzkoušeli snad všechno a mágové byli její poslední naděje.

Sílu se podařilo na nějakou dobu zapudit. Pět postav v černých hávech dokázalo zazáplatovat kritické díry v síti magie a muž k ní vztáhl ruce. Vystrašená Roleni na něj zírala s dokořán otevřenýma očima a jen velice neochotně se ho chytla. Jeho pohled nic nenaznačoval a ona neměla tušení, co se vlastně děje. Po chvíli mág pokračoval v motlitbě, jakoby k žádnému vyrušení nedošlo. Rušení se neobjevilo, ani když se otočil a ve Starém jazyce vyvolával bohy vody. Nade všemi se začaly kupit mraky a během několika okamžiků se kapání vystřídalo s lijákem. Promočené oděvy však uschly s dokončením této části.

Zbýval mág Pěti kamenů. Jeho část platila za nejdůležitější, protože potvrzoval a vysvětloval bohům, proč jsou rušeni, a smlouval s nimi o naléhavosti, se kterou byl ten který obřad uskutečněn. Na jeho dovednostech pak záviselo, zda bohové budou považovat za důležité, zajímavé, prospěšné či kdovíjaké dané žádosti vyhovět nebo ne. Bohové se totiž do života smrtelníků nepletli, ovládali pouze přírodu a živly. Pokud tedy přišla velká voda do údolí, mělo to svůj důvod, stejně tak jako prudké lijáky či naopak období sucha nebo zemětřesení. Mág Pěti kamenů také vzal Roleni za ruce a začal pronášet slova oslavující všechny bohy. Jeho řeč tedy trvala déle, než u ostatních mágů. Ani teď dívka neslyšela žádný náznak rušení, a to ji hodně uklidnilo. Muž ji pustil a během svých slov ve Starém jazyce se okolo ní objevilo Pět kamenů, ze kterých bohové stvořili jejich svět, v podobě metrových balvanů. Na rozdíl od jeho předchůdců ale nepoklekl, obešel balvan, který jej dělil od Roleni, přistoupil k ní a položil jí ukazováčky s prostředníčky na spánky. Spojení smrtelníka bez nadpřirozených schopností mělo být dokonáno. Něco se však nepovedlo.

Mágové se nedopustili žádné chyby, tušili ale, že se stane něco nepatřičného. Onu sílu pouze zbrzdili, nezastavili. Mág Pěti kamenů se spojil se všemi bohy a oni souhlasili, že se spojí s člověkem. Toto spojení muž předal dívce a její další osud už závisel na ní samotné a na vůli božstev. On se vrátil do kruhu. Každý z pěti hlavních mágů i těch ostatní okolo cítil trhliny v síti, která se kolem nich rozpínala. Vzhledem k tomu, že jejich část už prakticky skončila, starali se o bezpečnost. Ta se zdála být vážně narušena. Hustá přítomnost magie působila jako magnet na onu bytost, která Roleni obtěžovala, a nyní ji pustila do nebezpečné blízkosti. Museli jednat okamžitě.

Dívka mezitím rozmlouvala s jedním z bohů vody. Nic, co se dělo okolo ní, nevnímala. Neslyšela tedy ani děsivé kvílení bytosti, která se dostala na druhou stranu sítě – do jejich světa.

Mágové složili své síly, aby pokřivené magii mohli čelit. Měla neuvěřitelnou sílu, chvílemi se dokonce zdálo, že nemají šanci. Přihlížející začali ječet a utíkat, když na sebe cizí síla vzala podobu větrného démona. Rolenin otec se však ani nepohl. Děsivé divadlo před jeho očima se mu zdálo jako noční můra. Tohle přece nemůže být pravda… To nejhorší ale mělo teprve přijít.

Mágy boj stál takřka všechny síly. Démon se nemínil vzdát snadno. Nakonec ale jejich společné síly začaly mít převahu. Démonovi se ale povedlo to, o co mu šlo. Těsně předtím, než byl zapuzen zpět za magickou síť, ukázal, že svůj záměr zničit Roleni, myslí vážně. Pod jeho silou se všech Pět kamenů pohnulo. Tělo mladé ženy bylo rozdrceno, aniž by si toho její duše mohla předem všimnout. Škody utrpěli i mágové – tři z pěti hlavních omdleli stejně jako většina těch nižších. Mág vody a mág ohně přišli o část svých schopností a nikdo nevěděl, co se stalo s duší Roleni. Byli si jen jisti tím, že se bytost jednou vrátí.

 

4 thoughts on “Pět kamenů

  1. Huntmaster Post author

    Jo, zásadně potřebuji vědět co bude dál, takže si milerád počkám na další části:)

     

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.